Sikring af at varer ikke sammenblandes…

At implementere og gennemføre linjeklargøring (line clearance) er en måde at sikre og dokumentere, at produktionslinjen er renset for råmaterialer, produktionspapirer, labels og andre produktionsrelaterede emner inden en ny produktion sættes igang.

Ved linjeklargøringen kontrolleres også om produktionslinjen er ren og egnet til produktion. 

Oftest er det nødvendigt at få en anden part til at kontrollere effekten af linjeklargøringen inden produktionsstart af en ny produktion. Denne part skal oftest være en overordnet leder med ansvar for området eller en uvildig part (kvalitetskoordinator eller lignende) som påtager sig den ansvaret for den endelige frigivelse af linjen til (ny) produktion. 

Der kan være forskellige indgangsvinkler til om det er tilstrækkeligt uafhængigt at en kollega til den udførende procesmedarbejder udfører den endelige verifikation (gennemgang) eller det skal være en kvalitetssikringsmedarbejder.  

Sammenblanding af varer kan være særdeles kritisk. Specielt hvis det er sammenblanding af medicin eller medicinsk udstyr sm angiver styrken af en given medicin. 

Linjeklargøring omfatter oftest disse 6 elementer (men kan sagtens omfatte yderligere kontrol): 

  1. Dokumenter fra tidligere ordrer er fjernet. 
  2. Produktionsemner fra tidligere ordrer er fjernet. 
  3. Emballage og labels fra tidligere ordrer er fjernet. 
  4. Linjen er rengjort og klar til produktion 
  5. Transportbånd, robot og periferiudstyr er rengjort.
  6. Indkøringsemner fra denne produktion er fjernet. 

Dokumentationen af linkeklargøring omfatter oplysninger om tidspunktet for klargøringen samt (hvert område dokumenteres verificeres separat) 

Formålet med “line clearance” i en produktionsvirksomhed, herunder inden for fødevareemballageproduktion, er altså at sikre, at produktionslinjen er klar og fri for enhver risiko for forurening eller krydskontaminering, før en ny batch af produkter begynder at blive produceret.

Dette indebærer en grundig gennemgang og kontrol af alle relevante elementer på produktionslinjen og i produktionsområdet for at sikre overholdelse af kvalitetsstandarder og fødevaresikkerhedskrav.

Detaljer om formålet med linjeklargøring
Nogle af de vigtigste formål med linjeklargøring (line clearance) omfatter:

1. Forhindre krydskontaminering: Line clearance hjælper med at forhindre, at rester fra tidligere produktion bliver overført til den nye batch. Dette er især vigtigt i fødevareproduktion for at undgå allergener eller andre potentielle forureninger.

2. Sikre produktintegritet: Ved at kontrollere og verificere, at alt udstyr er korrekt rengjort, og at alle råvarer og emballagematerialer er i overensstemmelse med specifikationerne, sikres det, at produkterne opretholder den ønskede kvalitet og overholder standarderne.

3. Opfyldelse af reguleringskrav: Mange industrier, herunder fødevareindustrien, er underlagt strenge reguleringskrav. Line clearance-processen er designet til at sikre overholdelse af disse regler og standarder.

4. Effektiv ressourceudnyttelse: Ved at udføre en grundig line clearance før hver produktion kan virksomheder undgå spild af materialer og tid, der ville opstå som følge af produktionsfejl forårsaget af manglende rengøring eller forberedelse.

5. Øge sikkerheden: Line clearance inkluderer også kontrol af personlig beskyttelsesudstyr og sikrer, at medarbejdere er opmærksomme på og overholder de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Samlet set tjener line clearance som en proaktiv tilgang til at sikre, at hver produktion starter på en ren og sikker måde, hvilket reducerer risikoen for produktionsfejl, kvalitetsproblemer og overtrædelse af reguleringsstandarder.

Kontakt Lasse Ahm Consult for at høre mere om linjeklargøring og om hvordan du implementerer dette i din virksomhed.