Se medlemmer:

Gruppe IADK SJ-1         Gruppe IADK SJ-2

 


Netværket IADK – Interne Auditorer i Danmark

– et spændende netværk med fokus på auditering inden for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, fødevaresikkerhed, CSR og IT-sikkerhed.

IADK® er et netværk som styrker din faglighed, motiverer dig og giver inspiration og nye idéer og værktøjer til interne audits. Netværket er inddelt i grupper med 17-22 medlemmer i hver gruppe og du kommer til at kende de øvrige medlemmer godt. Grupperne mødes 2 gange om året til faglige indlæg fulgt op af erfaringsudveksling, frokost og networking. En gang om året inviteres alle grupper til et fælles netværksarrangement. Oplægsholderne er erfarne inspiratorer og du kan som medlem få indflydelse på mødernes indhold. Alle arrangementer ledes af auditorer fra Lasse Ahm Consult. Som arrangør, facilitator og sponsor holder vi fokus på: • Inspiration til audits • Kommunikation og rapportering • Motivation & ejerskab • Spørgeteknikker • Prioritering • Erfaringsudveksling

Sådan bliver du medlem

Medlemskab koster kun kr. 2.995,00 excl. moms om året. Herefter har du adgang til netværksmøderne og de faglige arrangementer i resten af året.

TILMELD DIG IADK® HER .


MEDLEMSGUIDE

(printvenlig udgave – klik her)

Formål:

Formålet med Netværket Interne Auditorer i DanmarkIADK® er 

at fremme og motivere interessen, lysten og erfaringen med at auditere inden for ledelsessystemer for kvalitetsledelse, miljøledelse, hygiejnestyring samt styring af arbejdsmiljø. 

Netværket Interne Auditorer i Danmark – IADK® skal bidrage til personlig og forretningsmæssig udvikling gennem erfaringsudveksling, konferencer, seminarer, foredrag, workshops og virksomhedsbesøg.  

Formålet er også at skabe et socialt velfungerende netværk, hvor alle udfordringer inden for auditering kan debatteres. Netværket Interne Auditorer i Danmark – IADK® skal medvirke til at udbrede kendskabet til det enkelte medlems funktion som intern auditor, medlemmets kompetencer og styrker samt til medlemmets organisation. 

IADK® netværk og netværksmøder
Alle medlemmer tilbydes medlemskab af en netværksgruppe. Hver netværksgruppe består af 17-22 medlemmer som over tid kommer til at kende hinanden godt. Hver netværksgruppe mødes 2 gange årligt. Møderne indeholder faglige indlæg erfaringsudveksling og networking. Adgang til netværksmøderne i egen gruppe er gratis for medlemmet.  

IADK® arrangementer
Alle medlemmer inviteres til Netværket Interne Auditorer i Danmark – IADK® arrangementer. Et arrangement er at betragte som en seminar- og erfaringsdag fra formiddag til eftermiddag med minimum 2 faglige indlæg, frokost, erfaringsudveksling og networking. Netværksarrangementerne er gratis for medlemmer. Medlemmer har mulighed for at invitere gæster med til udvalgte arrangementer mod betaling.  

Fortrolighed omkring aktiviteter i Netværket Intern Auditorer i Danmark – IADK®
Der er fortrolighed mellem deltagerne på netværksmøderne. Interne virksomhedsforhold og problemstillinger som medlemmerne måtte få kendskab til gennem arrangementer og virksomhedsbesøg er fortrolige. Fortroligheden har til formål, at sikre en åben og udbytterig dialog i mellem medlemmerne. Præsentationer, oplæg og andet materiale fra konferencer og workshops kan stilles til rådighed såfremt dette godkendes af oplægsholderen. Materialet må ikke distribueres i medlemmets organisation eller til 3. mand med mindre der er truffet aftale herom med oplægsholderen. 

Der er ikke fortrolighed om, hvilke medlemmer der er optaget i netværket idet et af formålene med Netværket Interne Auditorer i Danmark – IADK® netop er, at udbrede kendskabet til det enkelte medlems funktion som intern auditor, kompetencer og styrker. 

Optagelse af medlemmer i Netværket Interne Auditorer i Danmark – IADK®
Netværket kan optage personer som aktivt udfører eller inden for de seneste 2 år aktivt har udført audits.
Særlige konkurrencemæssige hensyn – eller hensyn til et flertal i en netværksgruppe – kan medføre at et potentielt medlem ikke umiddelbart kan optages i en netværksgruppe og denne skal derfor tilbydes plads i en anden netværksgruppe eller tilbydes at stå på venteliste indtil en plads i en netværksgruppe er mulig. 

Aktiviteter
Aktiviteterne i Netværket Interne Auditorer i Danmark – IADK® består af individuelle netværksmøder samt fælles arrangementer, hvor flere netværksgrupper mødes til viden- og erfaringsudvekling. 

Planlægning af møder
På årets førstkommende møde præsenteres datoerne for netværksmøder og arrangementer i indeværende år. 

Deltagelse ved møderne
Det forventes at medlemmerne i videst mulige omfang deltager i netværkets møder og arrangementer. Kontinuerligt fremmøde udgør styrken i netværket idet stort fremmøde øger interaktionen og kendskabet mellem medlemmerne. 

Tilmelding / Afmelding
Tilmelding eller afmelding til netværksmøder og arrangementer skal meddeles sekretariatet via e-mail senest 14 dage før netværksmødet/arrangementet. Omhyggelighed ved til- eller afmelding er vigtig af hensyn til planlægning og forplejning.
TILMELD DIG IADK® HER 

Kontingent
Deltagelse i Netværket Interne Auditorer i Danmark – IADK® koster kr. 2.995,00 (excl. moms) om året. Medlemsskabet er personligt og følger medarbejderen ved et eventuelt jobskifte. Faktura fremsendes via e-mail. Adgang til netværkets møder og arrangementer er betinget af rettidig indbetaling af kontingentet. Kontingentperioden følger kalenderåret. 

Formand og sekretariat
Formand for Netværket Interne Auditorer i Danmark- IADK® er Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult ApS. Lasse Ahm Consult ApS varetager sekretariatsfunktionen for netværket. Formandens opgaver er, at sikre at netværket er aktivt samt at netværksmøder og arrangementer forbliver succesfulde. Formanden er ansvarlig for at styre kontinuiteten i valget af oplægsholdere ligesom formanden varetager eventuelle henvendelser fra presse, interesseorganisationer samt øvrige opgaver i forbindelse med netværket. Formanden har beføjelser til at uddelegere praktiske opgaver til netværkets øvrige medlemmer efter nærmere aftale. 

Udmeldelse af Netværket Interne Auditorer i Danmark- IADK®
Udmeldelse kan ske til hver en tid og kræver ingen begrundelse. Udmeldelse sker ved at sende en mail til formanden. Udmeldelse midt i et kalenderår medfører ikke tilbagebetaling af indbetalt kontingent. Manglende indbetaling af kontingent medfører automatisk udmeldelse af netværket.  

 

Bliv medlem af netværket her…

 (printvenlig udgave – klik her)

   

 

 

Kontakt os når vi sammen skal forbedre din kvalitetsledelse...