Kvalitetsledelsesstandarden SAE AS9100D for aerospaceindustrien. Standarden indeholder kravene fra ISO 9001:2015 samt en række supplerende krav.

Blandt andet er der særlige krav vedr. risikostyring, konfigurarionsstyring, design og udvikling, indkøbsprocessen ved udvælgelse og overvågning af leverandørerne, opbevaring, prøveudtagning samt særlige krav vedr. korrigerende handlinger og styring af forebyggende handlinger. Det er blandt andet et krav at der anvendes FMEA-analyser etc. 
Se eksempelvis nedenstående supplerende krav man som producent eller underleverandør skal være opmærksomme på.

8.1.1 Risikostyring

Virksomheden skal etablere, implementere og vedligeholde en proces for styring af risici for opfyldelsen af gældende krav, der er relevante for virksomheden og produktet

a) tildeling af ansvar for operationel risikostyring,
b) definition af risikokriterier (f.eks sandsynlighed, konsekvenser, accept af risiko),
c) identifikation, vurdering og kommunikation af risici under hele produktets realisering,
d) identifikation, implementering og styring af tiltag for at afbøde risici, der overstiger de definerede godkendelseskriterier, og
e) godkendelse af tilbageværende risici efter gennemførelsen af ​​afbødende foranstaltninger.

8.1.2 Konfigurationsstyring 

Organisationen skal etablere, implementere og vedligeholde en konfigurationsstyrings-proces, som er passende for organisationen og dens produkt og ydelser for at sikre identifikationen og styringen af fysiske og funktionelle egenskaber i produktets samlede levetid. Denne proces skal

a) styre produktets identitet og sporbarhed i henhold til kravene, herunder også implementeringen af identificerede ændringer
b) sikre at den dokumenterede information (f.eks. krav, konstruktion, verifikation, validering og godkendelsesdokumentation) er i  
    overensstemmelse med produkternes og ydelsernes faktiske egenskaber.

8.1.3 Produktsikkerhed

Organisationen skal planlægge, implementere og styre de processer som er nødvendige for at sikre produktsikkerhed i produktets samlede levetid, hvor det er relevant for organisationen og produktet.

8.3.1 Planlægning af design og udvikling

Hvor det er relevant, skal organisationen opdele indsatsen inden for hhv. design og udvikling i særskilte aktiviteter, og for hver enkelt aktivitet definere opgaver, nødvendige ressourcer, ansvar, designindhold, input og output data, og planlægningsvanskeligheder.

De forskellige design-og udviklingsopgaver, der skal udføres, skal være baseret på produktets sikkerhed og funktionelle målsætninger i overensstemmelse med kundens krav samt lovbestemte og lovgivningsmæssige krav.

Planlægning af design og udvikling skal tage hensyn til evnen til at producere, inspicere, teste og vedligeholde produktet.

8.4.1 Indkøbsprocessen 

Virksomheden skal:

– være ansvarlig for overensstemmelsen af alle ekstern leverede processer, produkter og ydelser, herunder også dem som er udpeget
  af kunden
– skal sikre at der anvendes kundebestemte eller godkendte eksterne leverandører, herunder proceskilder (f.eks. specielle processer)
– identificere og styre de risici der er forbundet med den eksterne levering af processer, produkter og ydelser, såvel som udvælgelsen og
  anvendelsen af eksterne leverandører 
– skal forlange at eksterne leverandører anvender passende kontroller af deres direkte og indirekte eksterne leverandører for at sikre at
  kravene bliver opfyldt.

8.4.1.1 Virksomheden skal:

a) definere processen, ansvar og beføjelse for beslutning om godkendelsesstatus, ændringer af godkendelsesstatus og betingelser for
    en styret anvendelse af eksterne leverandører afhængigt af deres godkendelsesstatus.
b) føre et register over sine eksterne leverandører, der omfatter godkendelsesstatus (f.eks, godkendt betinget, afvist) og omfanget af
    godkendelsen (fx produkttype, procesfamilie)
c) regelmæssigt gennemgå leverandørens præstationer, herunder overensstemmelsen af proces, produkte og ydelse samt levering til
    tiden
d) fastlægge de nødvendige foranstaltninger der skal tages, når den beskæftiger sig med leverandører, der ikke opfylder kravene,
e) definere kravene for styring af dokumenteret information udarbejdet og/eller bevaret af eksterne leverandører.

8.5.4.Opbevaring af produkter 

Opbevaring af produktet skal også, i givet fald i overensstemmelse med produktets specifikationer og gældende lovkrav og reguleringer, omfatte bestemmelser til
a) rengøring,
b) forebyggelse, detektering og fjernelse af fremmedlegemer,
c) særlig håndtering og opbevaring af følsomme produkter,
d) mærkning og etikettering, herunder sikkerhedsadvarsler,
e) holdbarhedskontrol og lagerrotation, og
f) særlig håndtering og opbevaring af farlige materialer.

9.1 Måling, analyse og forbedring

Informationer som skal overvåges og anvendes til evaluering af kundetilfredsheden skal omfatte, men er ikke begrænset til, overensstemmelse af produkter og ydelser, levering til tiden, kundereklamationer og krav til korrigerende handlinger. Virksomheden skal udvikle og implementere planer for forbedring af kundetilfredshed som adresserer mangler identificeret ved disse evalueringer, og vurdere resultaternes effektivitet.

Standarden indeholder altså ret så mange supplerende krav. Det er dog meget afhængigt af hvilke produkter du som producent tilbyder til aerospaceindustrien. Om det alene er et drejet eller fræset metalemne (delkomponent), som indgår i et større aerospaceudstyr eller om det er et fuldt produceret og monteret udstyr.

Det er vores vurdering, at de supplerende krav er beskrevet temmelig upræcist, hvorfor det kan være vanskeligt at fastsætte omfanget af den krævede/nødvendige dokumentation.

 

Kontakt mig når vi sammen skal forbedre din kvalitetsledelse og gå efter AS9100 Aerospace…