Download vores almindelige salgsbetingelser her (pdf)

1)  Alle skriftligt afgivne tilbud på ydelser og leverancer er bindende i 30 dage. Leveringstiden på gennemførsel af ydelser og projekter er kun omtrentlige, og afhængig af de til rådighed stillede interne ressourcer hos kunden. Såfremt der i aftalte ydelser eller projekter er fastlagt et forudbestemt antal konsulenttimer og disse overskrides er Lasse Ahm Consult ApS forpligtet til at orientere køber om dette, når antallet af konsulenttimer overstiger det fastlagte med 20 %.

2) Ordrer på ydelser er bindende, når dette er fremsat – mundtligt eller skriftligt.Såfremt køber foretager tilføjelser eller ændringer i den afgivne ordre eller aftale om ydelser, forbeholder Lasse Ahm Consult ApS sig retten til at afvise eller udsætte disse ændringer eller at annullere ordren. Accepterer Lasse Ahm Consult ApS tilføjelserne eller ændringerne, er Lasse Ahm Consult ApS berettiget til at foretage de nødvendige ændringer af leveringstiden og prisen.

3) Forsinkelser berettiger kun køber til at hæve handelen eller samarbejdet, såfremt køber samtidig med den afgivne ordre udtrykkeligt har betinget sig nøjagtig leveringstidspunkt. Sygdom hos Lasse Ahm Consult ApS eller forsinket levering af ydelser berettiger ikke køber til erstatning. Heller ikke ved tab, køber dokumenterer at have lidt.

4) Skulle levering være forhindret på grund af force majeure, fritages Lasse Ahm Consult ApS for ethvert ansvar og forbeholder sig helt eller delvist, at annullere aftalen eller udskyde leveringen med en efter omstændighederne rimelig frist udover den aftalte leveringstid. Under force majeure henhører: Arbejdskonflikter, militærindkaldelser, krig, blokade, politiske uroligheder, statsindgriben af forskellig art, såsom beslaglæggelse, ildsvåde, vandskade og andre naturkatastrofer.

5) Skulle leverede ydelser – mod forventning – vise sig, at de ikke  lever op til købers forventninger og skulle ydelserne være behæftet med mangler, for hvilke Lasse Ahm Consult ApS er ansvarlig, forbeholder Lasse Ahm Consult ApS sig retten til, indenfor en efter omstændighederne passende tidsfrist, at forsøge at udbedre den mangelfulde ydelse, forudsat at køber omgående efter modtagelse af ydelsen underretter Lasse Ahm Consult ApS om omfanget af manglen samt dokumenterer, hvorfor den leverede ydelse ikke svarer overens med købers forventninger. Lasse Ahm Consult ApS forbeholder sig retten til, at anmode om at få købers oplevelse af manglen eller manglerne skriftligt. Overskrides fristen om omgående underretning ved mangler, bortfalder adgangen til at reklamere over manglerne.

6)  Ansvar. Lasse Ahm Consult ApS har en erhvervsforsikring og er kun ansvarlig for den skade, som den solgte ydelse forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden kan henføres til en fejl begået af Lasse Ahm Consult ApS eller af virksomhedens personale. Lasse Ahm Consult ApS hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Lasse Ahm Consult ApS’ ansvar for skade på person eller ting kan ikke overstige kr. 10.000.000,-. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod Lasse Ahm Consult ApS i anledning af de solgte ydelser eller varer.

7) Såfremt køber udtrykkeligt har tilkendegivet (mundtligt eller skriftligt) en ordre på en ydelse og/eller mødeaktivitet leveret af Lasse Ahm Consult ApS, kan annullering normalt ikke finde sted. Lasse Ahm Consult ApS forbeholder sig retten til at fakturere alle udgifter foranlediget af den bestilte og senere annullerede ydelse og/eller mødeaktivitet, såfremt det ikke er muligt for Lasse Ahm Consult ApS at afsætte de planlagte konsulenttimer til andre kundeprojekter.

8)  Kunden er ansvarlig for at tilbyde forplejning til konsulenten fra Lasse Ahm Consult ApS – herunder frokost – såfremt møde- eller kursusaktiviteter foregår på kundens adresse og aktiviteten strækker sig over tidsrummet fra før kl. 11.30 til kl. 13.00. Forholdet er gældende med mindre andet er aftalt mellem parterne.

9)  Fakturering sker umiddelbart efter ydelsen har fundet sted. Betalingsbetingelse er 14 dage netto med mindre andet er aftalt eller fremgår af fakturaen. I et eksisterende samarbejde mellem køber og Lasse Ahm Consult ApS opsamles omkostningerne løbende og disse faktureres månedsvis bagud. Ved manglende betaling fremsendes betalingspåmindelse pr. mail hver 10. dag efter forfaldsdato. Ved manglende betaling eller ved betaling senere end fakturaens forfaldsdato er Lasse Ahm Consult ApS berettiget til at pålægge et gebyr for betalingspåmindelse på Kr. 200,00 pr. betalingspåmindelse. 

Blanket S-001, version 20240301